Multihands

voorwaarden

Algemene voorwaarden
Servicevoorwaarden
Verhuurvoorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van Multihands, gevestigd aan de Blekerstraat 13 2851 BL Haastrecht
Deze tekst geldt vanaf 11 november 1992.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die medewerkers van Multihands doen op alle overeenkomsten die zij sluiten en
op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is Multihands die deze
voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn
aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief
omzetbelasting en emballage.
Artikel 3: Levertijd
3.1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
3.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat
moment bekend zijn.
3.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz.
in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering
van de opdracht is voldaan.
3.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer
de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de
planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden
worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
3.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 4: Risico-overgang
4.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper
deze ter beschikking stelt aan koper.
4.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt.
Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen deze risico’s te
verzekeren.
4.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak in bedrijf stelt, gaat het risico van de zaak over op het moment dat koper de zaken ter beschikking
stelt aan verkoper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
4.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het
risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.
Artikel 5: Prijswijziging
5.1. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke eisen, wisselkoersen, invoerrechten,
belastingen en heffingen (hierna te noemen “kostprijsfactoren”). Verhogingen in de kostprijsfactoren voorafgaande aan aflevering, leiden tot
aanpassing van de koopprijs. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft
deze de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
6.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de
overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
6.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere
verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
6.3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes
maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen
hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 7: Installatie, opstelling en inbedrijfstelling
7.1 Alle installatie- en opstellingswerkzaamheden, hierna: “installatie”, alsmede inbedrijfstellingswerkzaamheden, hierna;
“inbedrijfstelling”, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.2 Indien is overeengekomen dat installatie of inbedrijfstelling voor rekening van opdrachtnemer geschiedt, gelden de volgende
bepalingen:
– opdrachtgever verleent opdrachtnemer alle hulp die redelijkerwijze kan worden verlangd;
– opdrachtgever dient aan (de monteurs van) opdrachtnemer kosteloos alle benodigde energie, water, perslucht en een voor de
werkzaamheden geschikte ruimte ter beschikking te stellen;
– opdrachtgever dient tegen kostprijs aan opdrachtnemer hef-, hijs- en transportwerktuigen, en overeenkomstig materiaal ter
beschikking te stellen;
– indien de monteurs van opdrachtnemer niet regelmatig de installatiewerkzaamheden kunnen verrichten en/of deze buiten de
gebruikelijke werktijden plaatsvinden, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van opdrachtgever, ongeacht of een en ander aan
opdrachtgever is te wijten.
7.3 Opdrachtnemer zal het gereedkomen van het werk of een gedeelte daarvan mondeling of schriftelijk aan opdrachtgever
melden. Reclames na vertrek van (het personeel van) opdrachtnemer betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in
behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de
werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever conform artikel 11 te reclameren.
7.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken,
gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich bij opdrachtgever bevinden, één en ander voorzover niet te wijten aan een
opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
7.5 Het in bovenstaande leden bepaalde geldt ook voor montage, demontage- en reparatiewerkzaamheden.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd
is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
8.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
– bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
– opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het
aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van
de plaats waar gewerkt wordt;
– schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
8.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer, daaronder begrepen
alle aanspraken van derden wegens onder andere productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
Artikel 9: Garantie
9.1 Opdrachtnemer staat gedurende 500 draaiuren of wanneer deze termijn eerder verstrijkt gedurende 1 jaar na levering in voor de
deugdelijkheid van het door hem geleverde mobiel intern transportmateriaal. De garantiebewijzen worden door opdrachtnemer op diens verzoek
aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Voor geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van één maand.
9.2 Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal
opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
9.3 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als
opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond
van dit artikel.
9.4 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te
voeren.
9.5 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
9.6 Indien de opdracht bestond uit het repareren van zaken, staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de reparatie. Indien gedurende een
periode van één maand blijkt dat de reparatie ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner keuze de reparatie opnieuw uitvoeren of
opdrachtnemer crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
9.7 a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
– slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
Artikel 10: Betaling
10.1. Betaling wordt gedaan op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
10.2. Betaling dient vóór het moment van aflevering plaats te vinden.
10.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel
voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
10.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van
opdrachtnemer.
10.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
10.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer
verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte
van de maand gezien als een volle maand.
10.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle
buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,00.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten
verschuldigd.
10.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft
gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 11: Reclamaties of klachten
11.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Opdrachtnemer dient schriftelijk aan te geven wat het
gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
11.2. Klachten over facturen dienen binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn
ingediend op straffe van verlies van alle eventuele rechten en bevoegdheden.
Artikel 12: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen
zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel
6:90 BW.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
13.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige
overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft
voldaan.
13.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet vervreemden, verpanden dan wel anderszins
bezwaren of in de macht van derden brengen.
13.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat
opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
Artikel 14: Ontbinding
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee
instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 15: Toepasselijk recht
15.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
15.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met
het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
15.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Multihands Servicevoorwaarden

Algemene servicevoorwaarden van  Multihands gevestigd aan de Beyerseweg 51 A 2821 ND te Stolwijk. Deze tekst geldt vanaf  11 novermber 1992. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te sluiten service-overeenkomsten, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn. 1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 2: Aanbiedingen  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Artikel 3: Tijdstip van de werkzaamheden  3.1 Alle werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale, bij de opdrachtnemer geldende bedrijfstijd, voorzover deze dagen niet vallen op nationale feestdagen. Wanneer er zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om werkzaamheden te verrichten, vallende buiten deze tijden, is opdrachtnemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 3.2 Opdrachtnemer is niet verplicht de komst van de onderhoudsmonteur aan te kondigen. Bij meerdere onderhoudsbeurten per jaar worden deze regelmatig verdeeld over het jaar uitgevoerd. Artikel 4: Verplichtingen van opdrachtnemer Tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoren het controleren en afstellen van onderdelen die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere werking van het object, alsmede het tijdens het servicebezoek verrichten van kleine herstelwerkzaamheden, voorzover daarvoor geen demontage van onderdelen noodzakelijk is. Voorzover van toepassing zal onder meer aandacht worden besteed aan: – controle op een goede werking van alle elektrische, mechanische en hydraulische componenten van de machine; – het uitvoeren van diverse, door de fabrikant voorgeschreven testen en metingen. Hieronder wordt mede verstaan indien mogelijk de uitvoering van de benodigde afstellingen; – het doorsmeren van de truck en controle op de goede werking en staat van eventuele batterijen en laders; – het verversen van de motorolie; – indien nodig het vervangen van filters. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het kosteloos verrichten van de volgende werkzaamheden: – het uitvoeren reparaties; – het vervangen van onderdelen; – het leveren van oliën en filters; – het opheffen van storingen aan het object op andere tijden dan die voor periodiek onderhoud bestemd zijn; Artikel 5: Deskundigheid personeel 5.1 Alle te verrichten werkzaamheden aan het object zullen door deskundig personeel worden uitgevoerd. 5.2 Na afloop verstrekt opdrachtnemer opdrachtgever een beknopt “inspectierapport” met daarin opgenomen de bevindingen van de monteur van opdrachtnemer en eventuele voorstellen tot nog uit te voeren reparaties. Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever 6.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer en/of diens personeel, desgewenst op vertoon van (bedrijfs-)legitimatiebewijs, ongehinderd de toegang tot het object te verschaffen voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze overeenkomst. 6.2 De opdrachtgever dient het object in gereinigde staat ter beschikking te stellen van opdrachtnemer ten behoeve van de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden en wel in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte. Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 7.1.  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 7.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 7.3.  Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. Artikel 8: Aansprakelijkheid 8.1  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 8.2 De aansprakelijkheid kent de volgende beperkingen: bedrijfsschade (bedrijfsstoring, buiten dienst staan van de installatie(s), derving van inkomsten, gederfde winst en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan, komt niet voor vergoeding in aanmerking; Gevolgschade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend schade als gevolg van milieuverontreiniging, komt niet voor vergoeding in aanmerking; voor schade, welke ook, die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij en voorzover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is; schade ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, als gevolg van verborgen gebreken, materiaalmoeheid, ouderdom of slijtage van het object, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij ontstaan door nalatigheid van de opdrachtnemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden. 8.3  Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van verrichte werkzaamheden, tenzij rechtens komt vast te staan dat de aanspraak een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van de opdrachtnemer en opdrachtgever terzake geen enkel verwijt treft. Artikel 9: Betaling 9.1  Betaling wordt gedaan op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. 9.2   Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 9.3  Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer. 9.4  De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
  3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  4. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  5. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
9.5   Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 9.6   Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: over de eerste  €   3.000  15% over het meerdere tot  €   6.000   10% over het meerdere tot   € 15.000       8% over het meerdere tot   € 60.000      5% over het meerdere vanaf € 60.000    3% Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 9.7  Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. Artikel 10: Prijsaanspassingen 10.1 Veranderingen van lonen, (materiaal)kosten en andere factoren die de prijs bepalen, geven de opdrachtnemer de mogelijkheid om na ieder contractjaar de prijs aan te passen. 10.2 Wijzigingen in het in de overeenkomst opgenomen aantal draaiuren of in de bedrijfsomstandigheden kunnen aanleiding geven tot tussentijdse herziening van de prijs. Artikel 11: Rechts- en forumkeuze 11.1      Het Nederlands recht is van toepassing. 11.2   Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 11.3   Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Algemene Verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van  Multihands gevestigd aan de Beyerseweg 51 A 2821 ND te Stolwijk Deze tekst geldt vanaf 11 november 1992 Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden 1.1  Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder wordt verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 2: Aanbiedingen Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Artikel 3: Huur/huurprijs 3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld. 3.2 Wijziging van het in de huurovereenkomst opgenomen aantal draaiuren kan aanleiding geven tot tussentijdse herziening van de huurprijs. 3.3 De meeruren, bepaald op basis van de registratie van de op het object aanwezige urenteller, worden tegen de in de overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen, met terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging, ten laste van huurder. 3.4 Ingeval de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule:  de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan. 3.5 In geval de kosten van verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving, kan de huurprijs worden verhoogd. Artikel 4: Betaling 4.1 Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd. Het volgens de overeenkomst vastgestelde bedrag dient door huurder binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij een korte huurperiode dient betaling direct na afloop van die periode te geschieden. 4.2 Het recht van huurder om zijn vorderingen op verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verhuurder. 4.3 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is huurder direct rente aan verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 4.4 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,00. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: over de eerste   €   3.000  15% over het meerdere tot   €   6.000   10% over het meerdere tot  € 15.000    8% over het meerdere tot   € 60.000      5% over het meerdere vanaf € 60.000      3% 4.5 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 4.6 Als verhuurder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van huurder. 4.7 Klachten over facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend op straffe van het verlies van alle rechten. Artikel 5: Aflevering 5.1 Het gehuurde wordt aan huurder afgeleverd op de in de huurovereenkomst aangegeven locatie. De eventuele kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van huurder. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van huurder. 5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Artikel 6: Eigendom 6.1 Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of wordt aangebracht, wordt daardoor eigendom van de eigenaar van het gehuurde. 6.2 Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Artikel 7: Gebruik 7.1 Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen. 7.2 Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. 7.3 Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen van minimaal 18 jaar oud die over de vereiste des- kundigheid voor het besturen van het gehuurde beschikken. Deze personen dienen te voldoen aan alle door de wet aan het gebruik te stellen eisen. Tevens dienen zij aantoonbare ervaring te bezitten; zij dienen bijvoorbeeld te beschikken over voor het gebruik benodigde certificaten. 7.4 Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst. 7.5 Het is huurder niet toegestaan met het gehuurde op de openbare weg – althans op de weg in de zin van de Wegenverkeerswet – te rijden. Dit tenzij het gehuurde voldoet aan de daaraan door de Wegenverkeerswet te stellen eisen. 7.6 Huurder is verplicht het gehuurde buiten de tijden van gebruik op een droge, voor vandalen afgesloten plaats te bewaren. De sleutels dienen alsdan uit het contact te worden verwijderd. Overtreding van dit artikel resulteert in een direct opeisbare boete van € 2.500 per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 7.7 a. Huurder zal het gehuurde voor eigen rekening van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en zorgen voor de regelmatige reiniging van het gehuurde.
  1. Huurder inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het gehuurde en controleert voorzover van toepassing:
– de niveaus van de startbatterij, smeerolie, hydraulische olie, koelvloeistof, anti-vries, remvloeistof, overige smeermiddelen en alle overige vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten en vult deze zonodig bij; – de bandenspanning en brengt de banden indien nodig op de voorgeschreven spanning; – de werking van de bedrijfsurenteller; – de conditie van de banden; – de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen,  slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen e.d.; – de algemene en veilige werking van het gehuurde en de eventueel aan het gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur en rapporteert afwijkingen per omgaande schriftelijk aan verhuurder. Voorts inspecteert huurder wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig direct na het laden bijvullen met gedestilleerd water. Artikel 8: Inspectie/Onderhoud 8.1 Huurder verplicht zich op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde. 8.2 Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van verhuurder. Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. Huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte. 8.3 Eventuele reparaties door of namens huurder mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van huurder, onver- minderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vragen. 8.4 De kosten voor het herstel of de vervanging van lekke of versleten banden komen voor rekening van huurder. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorgdragen. Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 9.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 9.2 Onder omstandigheden die niet door verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 9.3 Verhuurder is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. Artikel 10: Aansprakelijkheid huurder/Verzekering van het gehuurde 10.1 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan. Onder andere de kosten voor herstel van deze schade en/of vervanging, welk herstel en/of welke vervanging huurder door verhuurder dient te laten geschieden, komen derhalve voor rekening van huurder. 10.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan. 10.3 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde. 10.4 De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van het gehuurde wordt door verhuurder verzorgd op basis van de in de branche geldende gebruiken. 10.5 Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering komt voor rekening van huurder. 10.6 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van huurder. 10.7 Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt. 10.8 In het geval van opzet of grove schuld van de zijde van huurder, zal verhuurder de geleden schade op grond van zijn WAM- verplichtingen op huurder kunnen verhalen. Artikel 11: Aansprakelijkheid verhuurder 11.1 Verhuurder is aansprakelijk voor schade die huurder lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verhuurder toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen verhuurder verzekerd is, danwel volgens de in de branche geldende gebruiken redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 11.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
  2. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;
  3. schade aan lading en last.
Artikel 12: Beëindiging overeenkomst 12.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken 12.2 Indien de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de huurovereenkomst feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het gehuurde, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd onder dezelfde condities voortgezet. 12.3 Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze worden beëindigd door opzegging. 12.4 Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één werkdag. 12.5 Indien naar het oordeel van verhuurder het gehuurde bij afhalen niet schoon is, is verhuurder gerechtigd het gehuurde voor rekening van huurder te (laten) reinigen. Artikel 13: Ontbinding Als huurder de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van verhuurder en verhuurder hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Verhuurder heeft in dat geval in ieder geval recht op betaling van de nog verschuldigde huurtermijnen maar tevens op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Artikel 14: Faillissement of surseance van betaling huurder Deze overeenkomst eindigt in het geval van faillissement of surseance van betaling van huurder. In dat geval treedt de curator of bewindvoerder in de plaats van huurder. De curator of bewindvoerder is gehouden het gehuurde klaar te zetten om opgehaald te worden door verhuurder. Indien verhuurder daarmee instemt heeft de curator of bewindvoerder ook de mogelijkheid te kiezen voor voortzetting van deze overeenkomst. In dat geval is curator gehouden het verschuldigde bedrag aan huurtermijnen voorafgaand aan de huurperiode te voldoen. Artikel 15: Overdragen rechten en plichten (in geval van sublease) 15.1 Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het gehuurde, over te dragen aan een derde. 15.2 Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord. 15.3      Het kan voorkomen dat verhuurder beschikt over het gehuurde door middel van een met een financier afgesloten financieringsovereenkomst. Voor het geval verhuurder in de nakoming van de overeenkomst jegens de financier tekort zal komen, zijn verhuurder en de financier reeds nu voor dat geval overeengekomen dat verhuurder alle rechten die verhuurder op grond van deze verhuurovereenkomst jegens huurder toekomen bij voorbaat aan de financier overdraagt. Huurder verklaart zich hier, door ondertekening van de overeenkomst, mee akkoord en verklaart tevens op eerste aanzegging van de financier alle medewerking aan de financier te verlenen. Artikel 16: Geschillen 16.1 Het Nederlandse recht is van toepassing. 16.2 Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen. 16.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. Verhuurder is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.